آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چشم بندي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد براي ديگران چشم بندي مي كنيد ، نشانة آن است كه در موقعيتي قرار خواهيد گرفت كه براي رهايي از آن موقعيت بايد تمام نيرو و تحرك خود را به كار بگيريد .

www.aradpardaz.com