آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چشم پزشک

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد با چشم پزشكي مشورت مي كنيد ، علامت آن است كه از پيشرفت در زندگي باز خواهيد ماند ، زيرا از وسايل نامطمئني براي رسيدن به مقصود استفاده مي كنيد .

www.aradpardaz.com