آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چوب حراج

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن چوب حراج در خواب ، نشانة آن است كه بار مسئوليتي به دوش شما مي افتد كه چندان سودي به دنبال ندارد .

2ـ استفاده از چوب حراج در خواب ، علامت آن است كه براي كمك به دوستان خود علاقة فراواني نشان خواهيد داد .

www.aradpardaz.com