آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چوب دستي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

ديدن چوبدستي در خواب ، نشانة غم و اندوه است .

www.aradpardaz.com