آدرس  تعبير خواب جامع > حرف چ >

چوبه دار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر در خواب دوستي را پاي چوبة دار ببينيد ، نشانة آن است كه اگر در مورد امر بسيار مهمي درست تصميم نگيريد به مصيبتي عظيم گرفتار خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد شما را به چوبة دار بسته اند ، نشانة آن است كه از بد ذاتي دوستان نادرست عذاب خواهيد كشيد .

3ـ اگر دختري خواب ببيند نامزدش را پاي چوبة دار اعدام كرده اند ، علامت آن است كه با مردي مكار و بي پروا ازدواج خواهيد يافت .

5ـ اگر خواب ببينيد دشمن خود را دار مي زنيد ، نشانة آن است كه در تمام مراحل زندگي پيروز و موفق خواهيد شد .

www.aradpardaz.com