آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خدمت کار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن خدمتكار در خواب ، نشانة تغييرات يقيني و بدبختي است .

2ـ اگر مردي خواب ببيند عاشق خدمتكاري شده است ، نشانة آن است كه احتمال دارد به رفتار زننده و نادرست خود ، مورد ريشخند ديگران واقع شود .

www.aradpardaz.com