آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خرس قطبي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن خرسهاي قطبي در خواب ، علامت آن است كه بدبختي با لباسي زيبا به شما نزديك خواهد شد . بزرگترين دشمنان با رفتاري دوستانه مي خواهند شما را فريب بدهند . رقبا نيز مي كوشند ، مقام شما را از آنِ خود كنند .

2ـ ديدن پوست خرس قطبي در خواب ، نشانة غلبه بر مخالفان است .

www.aradpardaz.com