آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دبيرستان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن دبيرستان در خواب ، نشانة رسيدن به مقامات بالا در اجتماع ، و موفقيت در امور عاطفي است .

2ـ اگر دختري خواب ببيند دير به دبيرستان رسيده است ، علامت آن است كه در محيط اجتماعي دچار درد سر خواهد شد .

www.aradpardaz.com