آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

درمانگاه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد از درمانگاهي خارج مي شويد ، علامت آن است كه از كساني كه باعث ناراحتي شما مي شوند مي گريزيد .

www.aradpardaz.com