آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

دهنه اسب

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است كه از همة موانع عبور خواهيد كرد .

2ـ ديدن دهنة شكستة اسب در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را غافلگير مي كنند .

www.aradpardaz.com