آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

راي دادن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد براي انتخاب كسي رأي مي دهيد ، نشانة آن است كه به زودي غرق در اضطراب و پريشاني خواهيد شد .

2ـ اگر خواب ببينيد در انتخاباتي شركت كرده ايد و با بي ميلي رأي مي دهيد ، نشانة آن است كه احساسات منفي شما بر احساسات مثبت شما غالب مي شود .

www.aradpardaz.com