آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سرمازدگي

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد از سرمازدگي رنج مي بريد ، دلالت بر آن دارد كه تصادف يا بيماري شما را تهديد مي كند ، و ممكن است به علت هراس و وسواس بيش از اندازه با دوستاني كه شريك شما هستند ، معاملة زيان آوري انجام دهيد .

www.aradpardaz.com