آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سينه ريز

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر زني خواب ببيند سينه ريزي بر گردن آويخته است ، نشانة ان است كه همسري وفادار و خانه اي زيبا خواهد داشت .

2ـ گم كردن سينه ريز در خواب ، علامت آن است كه به زودي دست سنگين ماتم را بر شانة خود احساس خواهيد كرد .

www.aradpardaz.com