آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کار آموز

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد به عنوان كارآموز در جايي استخدام شده ايد ، نشانة آن است كه مي كوشيد ميان دوستان و رقباي خود به مقام و منزلتي دست يابيد .

www.aradpardaz.com