آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ک >

کتابخانه

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد در كتابخانه اي هستيد ، علامت آن است كه از معاشرين و محيط زندگاني خود خسته مي شويد . و به دنبال مطالعه و تحقيق كتابهاي باستانشناسي مي رويد .

2ـ اگر خواب ببينيد براي كار خاصي به كتابخانه رفته ايد ، نشانة آن است كه با رفتار خود دوستانتان را فريب مي دهيد .

www.aradpardaz.com