آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مجلس رقص

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد مردم ، در مجلس رقص لباسهاي زيبا با رنگهاي شاد بر تن كرده اند ، و با آهنگي نشاط آور در حال رقص و پايكوبي اند ، تعبير چنين خوابي كاملاً مساعد و بر وفق مراد است .

2ـ اما اگر ببينيد كه در مجلس رقص حضور داريد و ديگران نسبت به شما بي توجه اند ، دلالت بر آن دارد كه بزودي يكي از اعضاي خانوادة شما فوت خواهد كرد .

www.aradpardaz.com