آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ع >

عاشق شدن

 

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر كسي عاشق شد، دليل كه نيازمند و حريص گردد. اگر عاشقي او به چيزي حرام بود، دليل بر فساد دين او بود. اگر بيند كه از معشوق كام دل يافت، دليل منفعتي بود.

لوک اويتنهاو مي گويد :

عاشق

عاشق شدن : سرخوردگي

ديدن عشاق : شاديهاي پنهاني

www.aradpardaz.com