آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خود ديدن

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن خود را بلندي جاه و حرمت او زياد شود

www.aradpardaz.com