آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ق >

قد کوتاه

 

محمد بن سيرين گويد:

کوتاه شدن قد در خواب دليل برکوتاهي عمر اوست

www.aradpardaz.com