آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بغل کردن

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر در خواب ديديد كسى را بغل مى‏كنيد، به اين معنا است كه در عشقتان دچار شكست مى‏شويد. اگر زنى در خواب ببينيد كه شوهر خود را در آغوش گرفته، بيانگر آن است كه دست به كارهاى خطرناك مى‏زند.

www.aradpardaz.com