آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بي حرمتي

 

هانس كورت مى‏گويد:

اگر در خواب ببينيد كه ديگران به شما توهين مى‏كنند، به اين معنا است كه موضوعى شما را ناراحت مى‏كند. اگر دخترى در خواب ببيند كسى به او بى‏حرمتى كرده، به آن معنا است كه با نامطمئنى ارتباط دوستى برقرار مى‏كند.

www.aradpardaz.com