آدرس  تعبير خواب جامع > حرف پ >

پيچ و خم

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه در كوچه‏هاى پر پيچ و خم قدم مى‏زنيد، يعنى براى مدتى مشكلات گريبان گيرتان مى‏شود. اگر در خواب پيچ و خم شاخه‏هاى درختان را ببينيد نشانه‏ى به دست آوردن ثروت و داشتن اوقات خوش است.

www.aradpardaz.com