آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ت >

تخته نرد

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

بازى تخته نرد در خواب، بيانگر آن است كه دوستانتان رفتار مناسبى با شما ندارند. باختن در بازى تخته نرد، بيانگر آن است كه عده‏اى محبت‏هاى شما را ناديده مى‏گيرند.

www.aradpardaz.com