آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د >

ديگ بخار

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن ديگ بخار در خواب ، نشانة آن است كه ازمديريتي بد عذاب خواهيد كشيد .

2ـ اگر زني خواب ببيند براي سركشي به ديگ به زيرزمين مي رود ، علامت آن است كه در چنگ بيماري و زيان خواهد افتاد .

www.aradpardaz.com