آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ر >

رقص آرام

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ اگر خواب ببينيد به آهستگي مشغول رقصيدن هستيد ، نشانة آن است كه به همراه دوستاني صميمي از زندگي خود لذت خواهي برد .

 2ـ اگر خواب ببينيد ديگران به آهستگي درحال رقصيدن هستند ، نشانة آن است كه سعادت و تفاهم همواره در محيط خانوادگي پا بر جاست .

www.aradpardaz.com