آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ز >

زندانبان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

1ـ ديدن زندانبان در خواب ، نشانة آن است كه زنان شرير شما را شيفته مي كنند و در اثر اين شيفتگي به كار و زندگي شما زيان خواهد رسيد .

2ـ  اگر خواب ببينيد جمعيتي زنداني سعي مي كنند از دست زندانبان فرار كنند ، نشانة آن است كه براي اخاذي از شما ، روشهايي نادرست به كار گرفته مي شود .

www.aradpardaz.com