آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ن >

نامهربان

 

آنلي بيتون مى‏گويد:

اگر خواب ببينيد كه دوستانتان نامهربان و بى‏وفا هستند، نشانه‏ى آن است كه با دوستان خود روزهاى خوبى را خواهيد داشت، اگر در خواب مشاهده كنيد كه همسرتان نامهربان و بى‏وفا است، به اين معنا است كه زندگى خوبى خواهيد داشت.

www.aradpardaz.com