آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اتوماتيک

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

دستگاههاي اتوماتيك : يك تغيير خوشايند.

عكس المعهاي شما اتوماتيك است : نقاط ضعف شما نمايان ميشود.

از قدرت اتوماتيك ناخودآگاه درخودتان لذت ميبريد : حوادث خوشايند و شاد ولي ناگهاني .

از دستگاههاي اتوماتيك استفاده ميكنيد: پول به دستتان ميرسد.

www.aradpardaz.com