آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آدم دزدي

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما را دزديده اند : يك تغيير ناگهاني در اطراف شما روي خواهد داد.

يك دختر را دزديده اند : عشق شما فقط به ناكامي برميخورد.

يك پسر را دزيده اند : يك مصيبت در پيش است.

آدم دزدها را دستگير كرده اند : پول به دست شما خواهد رسيد.

www.aradpardaz.com