آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

استراليا

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما در استراليا هستيد : دوستان براي شما توطئه خواهند كرد.

به استراليا ميرويد : وقايعي گرد روابط شخصي شما با ديگران رخ خواهد داد .

استراليا را براي رفتن به كشور ديگر ترك ميكنيد : غم و اندوه

به استراليا تبعيد شده ايد : روابط عشقي شما در شرايط بدي هستند .

از استراليا اخراج شده ايد : به كارهايتان كمي نظم و ترتيب بدهيد .

www.aradpardaz.com