آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اطو کردن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

لباسها را اطو مي كنيد : رقيبانتان براي شما دردسر جور مي كنند.

لباسهاي يك مرد را اطو مي كنيد : يك عشق بزرگ و يك كانون خانوادگي آسوده

لباسهاي زنانه را اطو مي كنيد : مشاجره با شوهر

ملحفه اطو مي كنيد : نبايد در حال حاضر پايبند چيزي باشيد

ابريشم اطو مي كنيد : يك كمك غيره منتظره به شما ميرسد .

لباسهاي آهاردار اطو مي كنيد : يك بيماري در فاميل

www.aradpardaz.com