آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آمبولانس

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

يك آمبولانس در حال حمل مريض : تمام خواسته هايتان برآورده خواهند شد .

يك آمبولانس خالي : يك دوست را از دست ميدهيد

www.aradpardaz.com