آدرس  تعبير خواب جامع > حرف آ >

آنارشيست

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آنارشيست : كار جديدي را شروع مي كنيد و با افراد جديدي آشنا خواهيد شد .

تعداد زيادي آنارشيست : در امور مالي بسيار محتاط باشيد .

يك آنارشيست كشته شده : زندگي شما طولاني و شرافتمندانه خواهد گذشت .

شما يك آنارشيست هستيد : آزاديتان را از دست خواهيد داد.

www.aradpardaz.com