آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

باد مغرب

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

باد ملايمي كه از مغرب مي وزد : يك مرد بي ادب به شما توهين خواهد كرد.

شما در جنگل هستيد و بادملايمي از مغرب مي وزد : فروتني و سادگي شما آشكارا است.

www.aradpardaz.com