آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ا >

اونيفورم

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك يك شخص اونيفورم پوش : شانس به شما روي خواهد آورد .

افسران اونيفورم پوش : ترفيع خواهيد گرفت

سربازان اونيفورم پوش : با مشكلات و ناراحتيهاي بسيار روبرو هستيد .

يكي از اعضاء خانواده تان اونيفورم پوشيده : افتخار و تشخص

اونيفورم پوشيده اند : در قبال شجاعتتان پاداش خواهيد گرفت .

اونيفورم مي فروشيد : دوستانتان از نفوذشان استفاده خواهند كرد تا به شما كمك كنند .

مردان كه در سر كار اونيفورم پوشيده اند : به شما پول زيادي خواهد رسيد .

زنانيكه اونيفورم پوشيده اند : شما خيلي متكبريد .

زنانيكه اونيفورم نظامي بتن دارند : شما در سطحي نيستيد كه بتوانيد وظايفتان را انجام دهيد .

خواب اونيفورم مستخدمين يا كارمندان را مي بينيد: دشمنانتان شكست خواهند خورد .

www.aradpardaz.com