آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

باز کردن

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

بسته ها را باز مي كنيد : يك كار سخت در انتظار شماست .

زندانيان را از بند شان آزاد مي كنيد : اتفاقات غيره مترقبه در پيش است .

گره يك طناب را باز مي كنيد : يك راز فاش خواهد شد .

يك سگ را باز مي كنيد : يك ازدواج در پيش است .

يك اسب را باز مي كنيد : دوستان وفادار در كنار شما هستند .

يك قفل يا چفت را باز مي كنيد : كشفي در منزلتان خواهيد كرد.

شما قادر نيستيد يك در را باز كنيد : منتظر مشكلات باشيد .

نمي توانيد يك كشو را باز كنيد : از كساني كه شما را دوست دارند چيزهاي بي اهميت را مخفي نكنيد.

نمي توانيد كليد چيزي را پيدا نكنيد كه آن را باز كنيد : در مشكلات مالي بسيار محتاط باشيد .

www.aradpardaz.com