آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

باغ ميوه

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما در يك باغ هستيد : دوستان بسيار خوبي داريد.

به اتفاق بچه ها در باغ ميوه هستيد : خوشبختي در خانواده

در يك باغ ميوه قدم مي زنيد : هرآرزويي داريد برآورده ميشود .

يك باغ ميوه مي چينيد : آرزوي شما هرگز برآورده نمي شود .

يك باغ ميوه كه ميوه هايش را چيده اند : شانس پيشرفت را از دست مي دهيد .

يك باغ پر از ميوه : شانس

ميوه ها كمياب در يك باغ ميوه : برثروت شما به علت صبر زيادي كه داريد اضافه مي شود .

ميوه هاي رسيده در يك باغ : موفقيت بزرگ

ميوه هاي نرسيده در باغ : دوستان بد دور شما هستند .

www.aradpardaz.com