آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بد گماني

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :  

به ديگران بدگمان هستيد : هماهنگي دربين دوستان

ديگران به شما بد گمان هستند : شديداً بيمار خواهيد شد .

بين زن وشوهر بد گماني وجود دارد : زندگي شما طولاني و خوش خواهد بود .

به اعضاء ديگر فاميل بدگمان هستيد : يك تغيير مهم و خوشايند .

www.aradpardaz.com