آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بوق شاخي

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

صداي بوق مي شنويد : خبرهاي خوش و غيره منتظره

در يك بوق ميدميد : فعاليتهاي اجتماعي بسيار خوشايندي خواهيد داشت .

ديگران در بوق ميدمند : به شما خيانت مي شود .

در يك بوق شكار ميدميد : پر گوئي هاي ديگران باعث ناراحتي شما مي شود .

بچه ها بوق مي زنند : شادي

سربازان بوق مي زنند : خطر در روابط اجتماعي            

www.aradpardaz.com