آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بي وفايي

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

شما بيوفا هستيد :يكنفر از اعتماد شما سوء استفاده مي كند .

يك مرد خواب ببيند كه به زنش وفادار نيست : دلتنگي و ناملايمت در خانه

يك زن خواب ببيند كه به شوهرش بي وفاست : احتمال دارد كه حامله باشد .

يك مرد به نامزدش بي وفاست : پول هنگفتي درانتظارش است .

يك زن به نامزدش بي وفاست : خبرهاي بد دريافت مي كند.

يك مرد مجرد به معشوقه اش بي وفاست : خطر مرگ

يك زن مجرد به معشوقه اش بي وفاست : به شما خيانت مي شود.

ديگران به يكديگر بي وفا هستند : از طرف يك مرد نادرست به شما پولي مي رسد.

www.aradpardaz.com