آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ب >

بيوه مرد

 

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب يك بيوه مرد : اتحاد دربين دوستان

يك مرد بيوه با زني همسال خودش ازدواج مي كند : آرزهايش برآورده مي شود.

يك مرد مسن بيوه با دختري جوان ازدواج مي كند : او قرباني عاقبت نينديشي خود خواهد شد .

يك مرد بيوه باخواهرزنش ازدواج مي كند : يك دشمني بزرگ

يك مرد بيوه با يك زن ثروتمند ازدواج مي كند:غم

يك مرد بيوه با يك زن جوان ازدواج مي كند : ادارة امور مختلفي بدستش مي افتد.

شما بيوه هستيد : منفعتهاي جديد و لذتهاي جديد

www.aradpardaz.com