آدرس  تعبير خواب جامع > حرف ش >

شکر کردن

 

اگر در خواب بيند كه شكر مي گذارد، دليل است بر دوستيِ دين قوت و جاه و زيادتي.

www.aradpardaz.com