آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س >

سفيدمهره

 

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي سفيدمهره بيند، دليل كه هر كس را از نهان خود آگاهي دهد و ديدن آن، به تاويل، مردان را رنج و مصيبت و سختي باشد و زنان را رسوائي و ظاهر شدن راز ايشان. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: سفيدمهره درخواب بر چهار وجه است. اول: خبرمكروه. دوم: سخن دروغ. سوم: ظاهر شدن راز. چهارم: مصيبت.

www.aradpardaz.com