آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره آل عمران

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره آل عمران مي خواند، دليل كه از همه بدي ها پاك شود و نزد خلق ستوده شود.

 

ابراهيم كرماني گويد:

عاقبتش نيكو شود و در عقبي نجات يابد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

خواندن سوره آل عمران در خواب ، نيرومند شدن تقوى و ديانت است .

www.aradpardaz.com