آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره المجادله

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر ديد سوره مجادله مي خواند، دليل است او را با زنان خصومت افتد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

مجادله كند با همه كس در راه دين.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

دشمني با اهل خانه نمايد.

www.aradpardaz.com