آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره المرسلات

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر سوره مرسلات مي خواند، دليل است از دروغ توبه كند و ترك باطل گويد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

سيرت و راه حق گزيند.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

روزي بر وي فراخ گردد.

www.aradpardaz.com