آدرس  تعبير خواب جامع > حرف س > سوره ها >

سوره المطففين

 

محمدبن سيرين گويد:

اگر بيند سوره مطففين مي خواند، دليل است كيل و پيمانه راست دارد و از ترس خداي تعالي به طاعت و عبادت، ميل و رغبت پيدا كند.

 

ابراهيم كرماني گويد:

راه راست جويد.

 

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

با همه كس منصف باشد.

www.aradpardaz.com