آدرس  تعبير خواب جامع > حرف د > انواع درختان >

درخت آلو

 

دليل بود بر مردي طبيب كه نفعش به هر كس مي رسد و درخت آلوي زرد، دليل بود بر بيماري.

www.aradpardaz.com