آدرس  تعبير خواب جامع > حرف م >

مسح کردن

 

اگر مردي در خواب ديد كه مسح كرد، دليل كه او را فرزندي آيد عالم و مردم متابعت او كنند. اگر ديد مسح بر موزه كرد، دليل كه از سفر مال حاصل كند و كارش به نظام آيد.

www.aradpardaz.com