آدرس  تعبير خواب جامع > حرف خ >

خيک ماست

 

محمدبن سيرين گويد: خيك شير و ماست، ديدن مردي است كه بر دستش مال حلال هزينه كند، به شغلهاي نيك چون پل و رباط و مسجد و به آن اشتغال نمايد، خيك انگبين مردي است عالم كه دانش آموزد و به مردم راه راست نمايد و به مردم پند دهد. اگر بيند خيكي داشت يا بخريد، يا كسي به وي داد، دليل كه با مردي بدين صفت وي را صحبت افتد و از او نيكي و منفعت يابد. اگر بيند خيك را بدريد و ضايع شد، دليل كه او را از صحبت وي جدائي افتد.

www.aradpardaz.com